Dobitniki Prešernovih nagrad za književnost:
 
    2017   Aleš Berger
    2016   Tone Partljič
    2015   Andrej Brvar, Miki Muster
    2014   Vladimir Kavčič
    2013   Zorko Simčič, Marlenka Stupica
    2012   Jože Snoj
    2011   Miroslav Košuta   
    2010    *   
    2009    *   

    2008   Janez Gradišnik   

    2007    *   

    2006    Milan Dekleva
    2004    Florijan Lipuš
    2003   *
    2002   Milan Jesih
    2001   *
    2000   Svetlana Makarovič (zavrnila)
    1999   Tomaž Šalamun
    1998   Saša Vuga
    1997   Niko Grafenauer
    1996   Veno Taufer
    1995   Alojz Rebula
    1994    *
    1993   Drago Jančar
    1992   Boris Pahor
    1991   Marjan Rožanc
    1990   Dušan Jovanovič
    1989   Rudi Šeligo
    1988   Andrej Hieng
    1987   Pavle Zidar
    1986   Dominik Smole, Gregor Strniša
    1985   Ivan Minatti
    1984   Tone Pavček, Vitomil Zupan
    1983    Mira Mihelič
    1982    Ciril Zlobec
    1981    Filip Kumbatovič, Dane Zajc
    1980    Ciril Kosmač
    1979    Janez Menart
    1978    Anton Ingolič, Kajetan Kovič
    1977    Lojze Krakar
    1976    Miško Kranjec, Karel Grabeljšek
    1975    Bratko Kreft, Fran Milčinski
    1974    *
    1973    Lojze Kovačič
    1972    *
    1971    Janko Lavrin
    1970    *
    1969    France Koblar
    1968    Janko Glazer
    1967    Božo Vodušek
    1966    Josip Vidmar
    1965    *
    1964    Edvard Kocbek, Miško Kranjec
    1963    Juš Kozak
    1962    Jože Udovič
    1961    Mile Klopčič
    1960    Fran Albreht
    1959    Miško Kranjc, Danilo Lokar
    1958   Lojze Kraigher, Beno Zupančič, Edvard Kardelj, Boris Ziherl
    1957   Cene Vipotnik, Bratko Kreft
    1956    Anton Sovre, Ferdo Kozak
    1955    Ivan Potrč
    1954    France Bevk
    1953    *
    1952   Juš Kozak, Matej Bor
    1951    Fran S. Finžgar, Mile Klopčič, France Koblar
    1950   France Kidrič, Prežihov Voranc, Anton Sovre, Boris Ziherl, Mira Puc (Mihelič)
    1949   Ciril Kosmač, Anton Ingolič, France Bevk, Vladimir Levstik
    1948   Karel Grabeljšek, dr. Anton Slodnjak, Bratko Kreft
    1947   Igo Gruden, Matej Bor, Vitomil Zupan, Ivan Potrč, Tone Seliškar

 

Vsi nagrajenci skozi leta:

 

1947

    Anton Melik za Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem
    Gojmir Anton Kos za olje Dekle s harmoniko
    Boris Kalin za kip Petnajstletna
    Božidar Jakac za dela Po sledovih 4. in 5. ofenzive
    Blaž Arnič za skladbo Gozdovi pojejo
    Lucijan Marija Škerjanc za Koncert za violino in orkester
    Igo Gruden za pesniški zbirki V pregnanstvo in Pesnikovo srce
    Matej Bor (Vladimir Pavšič) za dramo Raztrganci
    Vitomil Zupan za dramo Rojstvo v nevihti
    Ivan Potrč za dramo Kreflova kmetija
    Tone Seliškar za pripoved Tovariši

1948

    Jakov Cipci, dirigent
    Marjan Kozina za opero Ekvinokcij
    Lucijan Marija Škerjanc za 4. simfonijo
    Karel Grabeljšek za zbirko Za svobodo in kruh
    Anton Slodnjak za roman Pogine naj - pes
    Mira Danilova igralka
    Samo Hubad za dirigiranje v operi Soročinski sejem
    Vekoslav Janko za življenjsko delo (operna umetnost)
    Bratko Kreft za prepesnitev in režijo Tugomera
    Mileva Zakrajšek igralka
    Božidar Jakac za Portret Otona Župančiča
    Boris Kalin za Portret Maršala Tita
    Gabrijel Stupica za olje Deklica z lampijonom

1949

    Maks Samec za znanstvena raziskovanja in za znanstvene rezultate, ki so pomembni za izpolnitev petletnega plana
    Anton Melik za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled
    Feliks Lobe za uspešno izvršitev važnih originalnih konstrukcij ter za ustanovitev in dograditev strojnega instituta
    Milovan Goljevšček za izvrševanje modelnih poskusov za hidrocentralne, kar je velikega pomena za izvajanje petletnega plana ter za izgradnjo vodogradbenega laboratorija
    Srečko Brodar za pomembne rezultate odkopavanj paleolitičnih najdišč, zlasti v Betalovem spodmolu pri Postojni
    Igor Tavčar za učbenik o notranjih boleznih, ki je zidan na avtorjevih lastnih izkušnjah in opažanjih ter vsebuje sodobne pridobitve interne medicine
    Ciril Kosmač za scenarij Na svoji zemlji
    Anton Ingolič za roman Pot po nasipu
    France Bevk za mladinsko povest Tonček
    Vladimir Levstik za dobre prevode, zlasti za prevod Gogoljevega Tarasa Bulbe ter de Costerja Ulenspiegel in Lam Dobrin
    France Mihelič za deli: Kolona v snegu, Vaška ječa (likovni deli)
    France Pavlovec za deli: Sava, Soča (likovni deli)
    Božidar Jakac za Ilustrativni ciklus XIV. Divizija na Štajerskem
    Božidar Pengov za kip Odločitev
    Frančišek Smerdu za kip Franceta Prešerna
    Jože Plečnik za projekt monumentalne palače Ljudske skupščine LRS ter za vrsto spomenikov NOB pri nas, v Splitu in Kraljevu
    Branko Gavella za režijo drame Gow-d´Usseaju Globoko so korenine, Turgenjeva Mesec dni na vasi in za režijo Janačkove opere Jenufa
    Slavko Jan za režijo Cankarjevih Hlapcev
    Hinko Leskovšek za režijo Musorgskijeve opere Soročinski sejem in Donizettijeve opere Don Pasquale
    Ivan Cesar za vlogo Berdena v Kranjčevi drami Pot do zločina
    Stane Sever za vlogo Jermana v Cankarjevih Hlapcih
    Milan Skrbinšek za vlogo župnika v Cankarjevih Hlapcih
    Branka Verdonik za vlogo Grudnovke v Cankarjevi drami Za narodov blagor
    Valerija Heybal za vlogo Tosce v istoimenski Puccinijevi operi in za vlogo Leonore v Beethovnvi operi Fidelio
    Elza Karlovac za vlogo Jele v Kozinovi operi Ekvinokcij in za vlogo cerkovnice Bugyjevke v Janačkovi operi Jenufa
    Rudolf Francl za vlogo Maria Cavaradossija v Puccinijevi operi Tosca
    Ladko Korošec za vlogo Don Pasquala v istoimenski operi Donizettija
    Samo Smerkolj za vlogo Jevgenija Onjegina v istoimenski operi Čajkovskega
    Pia Mlakar in Pino Mlakar za Dvorakov balet Cekin ali gosli in Soročinski sejem
    Anton Neffat za dirigiranje oper - Čajkovski: Jevgenij Onjegin, Puccini: La Boheme - ter za uspešno umetniško vodstvo mariborske Opere
    Ernest Franz za inscenacije: B.Kreft: Krajnski komedijanti, Sheridan: Šola za obrekovanje in Beethoven: Fidelio
    Viktor Molka za inscenacije: Cankar: Hlapci, Donizetti: Don Pasquale, Kranjec: Pot do zločina, Musorgski: Soročinski sejem
    Marijan Lipovšek za Simfonijo I. stavek
    Uroš Krek za Koncert za violino in orkester
    Jakov Cipci za dirigiranje orkestra Slovenske filharmonije
    Rado Simoniti za dirigiranje in organizacijo zbora Slovenske filharmonije
    Anton Trost za izvedbo klavirskih koncertov

1950

    Maks Samec za uspešno delo za proizvodnjo metalurgičnega koksa iz domačega premoga
    Fran Ramovš za znanstveno in znanstveno organizacijsko delo pri Slovenskem pravopisu
    Jakob Šolar, Rudolf Kolarič, Anton Bajec, Mirko Rupel, Matej Šmalc za znanstveno delo pri Slovenskem pravopisu
    Božidar Lavrič za delo pri organizaciji popolne medicinske fakultete v
    Pavel Lunaček za organizacijo ginekološke klinike v Ljubljani
    Janko Sketelj za organizacijo in delo Instituta za zdravstveno hidrotehniko, zlasti v kemičnem in hidrobiološkem laboratoriju tega instituta
    Svetko Lapajne za priročnik o izvajanju statičnih računov pri železobetonskih gradnjah (Krossova metoda)
    Branko Žnideršič za priročnika o praktični in enostavni metodi za trasiranje komunikacij
    France Kidrič za celoživljenjsko literarnozgodovinsko delo
    Prežihov Voranc za zbirko Solzice
    Anton Sovre za prevod Homerjeve Iliade
    Boris Ziherl za razpravo o Francetu Prešernu
    Mira Puc za dramo Ogenj in pepel
    Lucijan Marija Škerjanc za Kantato za soliste, zbor in orkester Sonetni venec
    Gabrijel Stupica za olje Pred sprevodom
    Ivan Zajec za celoživljenjsko kiparsko delo
    Boris Kalin za spomenik narodnoosvobodilni borbi na Vrhniki
    Gojmir Anton Kos za olje Avtoportret
    Tine Kos za kipe: Žanjica, Delavski par in Dekle z vrčem
    Božo Pengov za spomenik talcem v Šentvidu
    Zlata Gjungjenac za kreacijo Traviate v istoimenski Verdijevi operi in za kreacijo Jenufe v istoimenski Janačkovi operi
    Mihaela Šarič za vlogo Regan v Shakespearovem Kralju Learu
    Marija Vera za vlogo Kate v Millerjevi drami Vsi moji sinovi
    Pavle Kovič za vlogo Komarja v Cankarjevih Hlapcih ter za vlogo Kozme v Calderona de la Barce Dama škrat
    Jože Tiran za umetniško recitacijo Cankarjeve Bele krizanteme
    Stanislav Polik za vlogo Marka v Hristićevi Ohridski legendi

1951

    Fran Saleški Finžgar za življenjsko delo
    Mile Klopčič za prevod Puškinovih pesmi
    France Koblar za dosedanje delo na področju gledališke kulture, literarne zgodovine in kritike
    Anton Melik za razpravo Planine v Julijskih Alpah
    Pavel Lunaček za knjigo Porodniške operacije
    Ciril Rekar za organizacijsko in znanstveno delo v metalurškem institutu
    Roman Poniž za strokovno in organizacijsko delo pri Elektrotehniškem vestniku
    Julij Betetto za dosedanje umetniško in pedagoško delo (glasba)
    Mirko Polič za umetniško in organizacijsko življenjsko delo na področju glasbe
    Demetrij Žebre za umetniško vodstvo mariborske Opere in mariborske filharmonije v letu 1950
    Friderik Lupša za vlogo Don Kihota v istoimenski operi
    Marija Vera za pedagoško delo na Akademiji za igralsko umetnost in za vlogo Bernarde Albe
    Pia Mlakar in Pino Mlakar za izvirne koreografije v letu 1950
    France Pavlovec za delo, pokazano na retrospektivni razstavi leta 1950

1952

    Juš Kozak za dosedanje literarno delo
    Fran Tratnik za umetniško delovanje, pokazano na retrospektivni razstavi v letu 1951
    Zbor in Orkester Slovenske filharmonije za koncertno delovanje v letu 1951
    Vladimir Pavšič - Matej Bor za pesniško zbirko Bršljan nad jezom
    Vladimir Rijavec za inscenacijo Romea in Julije v mariborski drami
    Jože Plečnik za dosedanje delo na področju arhitekture
    Anton Kuhelj za znanstvene razprave Novovrstne statične predstave konstrukcij kril in trupov letal, Prispevek k teoriji prozornosti lupin, Relaksacijske metode pri numeričnem obračunavanju
    Dušan Lasič za organizacijo znanstvenega dela na Institutu za vakumsko tehniko
    Svetozar Ilešič za razpravo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem
    Ivan Vidav za delo Višja matematika I. in II. del
    Zlatko Deniša za organizacijo ljudskega knjižničarstva v Celju
    Srečko Tič za režisersko delo s kolektivom industrijske šole na Jesenicah

1953

    Rajko Nahtigal za dosedanje znanstveno delo (jezikoslovje)
    Maksim Gaspari za dosedanje umetniško delo (slikarstvo)
    Osip Šest za dosedanje umetniško delo (gledališče)
    Nada Vidmar za vlogo Violete v Traviati in druge uspele kreacije v letu 1952
    Samo Hubad in Hinko Leskovšek za dirigiranje in režijo Romea in Julije
    Lojze Potokar za vlogo Krefla v Kreflih in za druge uspele kreacije v letu 1952
    Fran Žižek za režijo Sodnika Zalamejskega in za druge uspele režije
    Uroš Krek za kompozicijo Simfonietta
    Metod Badjura za izdelavo kulturnega filma Pomlad v Beli krajini

1954

    Josip Plemelj za znanstveno delo na področju matematike
    France Bevk za življenjsko delo
    Anton Lajovic za življenjsko delo
    Jakob Kelemina za življenjsko delo (literarne vede)

1955

    Milko Kos za delo Urbarji Slovenskega Primorja (zgodovina)
    Anton Peterlin za znanstveno delo s področja velemolekul
    Franc Novak varianta Wertheimove operacije raka na materničnem vratu
    Ivan Potrč za roman Na kmetih
    Mira Danilova za vloge Vase Železnove M. Gorkega, matere v Stekleni menažeriji T. Williamsa in v Filomeni Marturano E. de Filippa
    France Mihelič za grafični opus

1956

    Jovan Hadži za razpravi Morfološki značaj pnevmatofora pri sifonoforah in Nadaljnja raziskovanja o ishiropsalidih (opiliones)
    Aleš Strojnik za dograditev elektronskega mikroskopa na Tehniški fakulteti v Ljubljani
    Anton Sovre za prevod Pisma mračnjakov in Platonove trilogije Poslednji dnevi Sokrata
    Ferdo Kozak za knjigo Popotoval sem v domovino
    Vilma Bukovec za vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi

1957

    Cene Vipotnik za pesniško zbirko Drevo na samem
    Gabrijel Stupica za deli Deklica z igračkami in Avtoportret z otrokom
    Bratko Kreft za režijo Shakespearovega Henrika IV.
    Igor Ozim za koncertno delo v preteklem letu
    Slovenski oktet za koncertno delovanje v preteklem letu
    France Bezlaj za knjigo Slovenska vodna imena (jezikoslovje)

1958

    Lojz Kraigher za pomembno pisateljsko udejstvovanje - ob 80.letnici
    Beno Zupančič za roman Sedmina
    Marij Pregelj za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah
    Lojze Potokar za naslovno vlogo Platona v Poslednjih dnevih Sokrata
    Samo Hubad za dirigiranje Črnih mask Marija Kogoja v Operi SNG
    Samo Smerkolj za glavno vlogo Lorenza v Črnih maskah Marija Kogoja
    Hinko Leskovšek za dramaturško prireditev Črnih mask Marija Kogoja v
    Edvard Kardelj za delo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja
    Boris Ziherl za delo Književnost in družba

1959

    Miško Kranjec za knjigo Mesec je doma na Bladovici
    Danilo Lokar za zbirko novel Sodni dan na vasi
    Slavko Pengov za fresko Zgodovina Slovencev v poslopju Ljudske skupščine LRS
    Zdenko Kalin za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS
    Karel Putrih za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS
    Ladko Korošec za pevski vlogi Sancha Panse in Don Pasquala
    Anton Hudarin za dirigentsko in glasbeno vzgojno delo pri Delavski godbi
    Mileva Zakrajšek za vlogo babice Eugenie v Cassonovi drami Drevesa
    Stane Sever za vlogo Alekseja Gornika v Cankarjevi komediji
    Branko Simčič in sodelavci za stavbo Gospodarskega razstavišča v Ljubljani

1960

    Fran Albreht za življenjsko literarno delo
    Riko Debenjak za grafične stvaritve v letu 1959
    Stojan Batič za kiparski ciklus Rudarji
    Egon Kunej za dirigentsko in glasbenovzgojno delo
    Srečko Brodar za delo Črni Kal - nova paleolitska postaja v Slovenskem Primorju

1961

    Mile Klopčič za pesniško in prevajalsko delo
    Vladimir Skrbinšek za umetniške stvaritve v dramski igri
    Dragotin Cvetko za Zgodovino glasbene umetnosti na Slovenskem
    Edvard Ravnikar za arhitekturne stvaritve

1962

    Julij Betetto za življenjsko delo v slovenski glasbi
    Niko Kralj za uspehe v industrijskem oblikovanju in arhitekturi
    France Štiglic za režijo filmov Dolina miru, Deveti krog in Balada o trobenti in oblaku
    Jože Udovič za pesniško zbirko Ogledalo sanj

1963

    Matija Bravničar za Koncert za violino in orkester
    Juš Kozak za življenjsko delo v slovenski literaturi

1964

    Štefanija Drolc za gledališke stvaritve v letu 1963
    Edvard Kocbek za pesniško zbirko Groza
    Miško Kranjec za roman Mladost v močvirju
    Marij Pregelj za slikarske stvaritve, razstavljene v marcu 1963 v Moderni galeriji v Ljubljani
    Slovenski oktet za umetniško storitev v letu 1963

1965

    France Mihelič za umetniško dovršeno idejno zasnovo figuraličnega in scenskega inventarija, namenjenega lutkovni uprizoritvi Maeterlinckove Sinje ptice
    Vladimir Skrbinšek za igralski umetniški opus v letu 1964
    Marko Turk za oblikovanje elektroakustičnih instrumentov

1966

    Josip Vidmar ob izidu knjige Misli
    France Stelé za prispevek k razvoju slovenske likovne umetnosti
    Ivan Vurnik za prispevek k razvoju slovenske arhitekture
    Duša Počkaj za gledališki opus v letu 1965

1967

    Božo Vodušek za pesniško zbirko Izbrane pesmi
    Maksim Sedej za slikarska dela, razstavljena leta 1966 v Moderni galeriji v Ljubljani

1968

    Janko Glazer za pesniško, esejistično, literarnozgodovinsko delo
    Janko Ravnik za skladateljsko, pianistično in pedagoško delo
    Bojan Stupica za gledališko režijsko delo

1969

    Lojze Dolinar za razstavo v Mestni galeriji v Ljubljani leta 1968
    France Koblar za življenjsko delo na področju literarne umetnosti
    Elvira Kralj za življenjsko delo v gledališki umetnosti
    Edo Mihevc za arhitektonsko - urbanistično rešitev kompleksa Lucija
    Karol Pahor za življenjsko delo na področju glasbene ustvarjalnosti

1970

    Mihaela Šarič za življenjsko delo na področju igralske umetnosti
    Veno Pilon za življenjsko delo na področju slikarstva
    Partizanski invalidski pevski zbor ob 25-letnici za koncertno izvajanje partizanskih pesmi
    Stanko Kristl za šolo dr. Franceta Prešerna v Kranju

1971

    Vida Juvan za življenjsko delo na področju dramske umetnosti
    Stane Kregar za življenjsko delo in slikarski opus v zadnjih letih
    Janko Lavrin za življenjsko delo in za posredovanje slovenskega slovstva v tujini
    Savin Sever za desetletni opus pomembnih stvaritev na področju arhitekture
    Lucijan Marija Škerjanc za življenjsko delo na področju glasbene kompozicije

1972

    Tone Kralj za življenjsko delo na področju likovne umetnosti
    Bogo Leskovic za uspehe na področju dirigentske dejavnosti
    Pia Mlakar in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju plesne umetnosti
    Marjan Mušič za življenjsko delo na področju arhitekture
    Sava Sever za življenjsko delo na področju gledališke umetnosti

1973

    Lojze Kovačič za pripovedno delo Sporočila v spanju - Resničnost
    Danilo Švara za življenjsko skladateljevo delo

1974

    Marijan Lipovšek za delo na področju glasbene umetnosti
    Bert Sotlar za filmsko igro
    Lojze Spacal za grafični in slikarski opus

1975

    Zoran Didek za življenjsko delo in razstavo v letu 1974
    Bratko Kreft za življenjsko delo na področju literarne in gledališke umetnosti
    Frane Milčinski za življenjsko delo na področju RTV, filma in literature
    Pavel Šivic za umetniške in pedagoške dosežke na področju glasbe
    Dubravka Tomšič Srebotnjak za vrhunske umetniške dosežke na področju glasbene ustvarjalnosti

1976

    Rado Simoniti za življenjsko delo na področju glasbe
    Miško Kranjec za življenjsko delo na literarnem področju
    Karel Grabeljšek za izbrano pisateljsko delo
    Milan Mihelič za dosežke na področju arhitekture
    Avgust Černigoj za življenjsko delo na likovnem področju

1977

    Boris Kobe za arhitekturo, slikarstvo, oblikovanje spomenikov, knjižno ilustracijo in pedagoško delo
    Branko Kocmut in Ivan Kocmut za arhitektonske in urbanistične rešitve mariborske regije
    Lojze Krakar za pesniško zbirko Nekje tam čisto na robu
    Miha Maleš za grafični, slikarski in ilustracijski opus
    Igor Pretnar za režijo filma Idealist in za celotni filmski opus
    Tatjana Remškar za baletno in umetniško ustvarjalnost
    Jože Babič, Polde Bibič, Darijan Božič, Beno Hvala, Primož Kozak, Peter Skalar, Matjaž Vipotnik za izvedbo Hlapca Jerneja na osrednji proslavi ob 100-letnici rojstva Ivana Cankarja

1978

    Anton Ingolič za sodobna zgodovinska književna pričevanja in za književnost za otroke in mladino
    Ladko Korošec za operni pevski opus
    Kajetan Kovič za pesniško zbirko Labrador
    Nikolaj Omersa za ustvarjalno slikarsko delo
    Edo Ravnikar za urbanistično arhitektonsko stvaritev Trga revolucije
    Nande Vidmar in Drago Vidmar za umetniško, socialno, likovno partizansko oblikovanje

1979

    Bojan Adamič za ustvarjalni opus v filmski in zabavni glasbi
    Vanda Gerlovič za številne operne vloge
    Vladimir Makuc za grafični opus
    Janez Menart za pesniške zbirke in prevode (nagrado zavrnil)
    Rado Nakrst za življenjsko delo v gledališču
    Ive Šubic za likovne stvaritve
    Fran Žižek za uspele televizijske režije

1980

    Božidar Jakac za bogato razstavno dejavnost zadnjih let in živo likovno navzočnost v slovenskem in jugoslovanskem kulturnem prostoru
    Slavko Jan za življenjsko delo v Drami slovenskega narodnega gledališča
    Ciril Kosmač za pisateljski opus

1981

    Jože Babič za življenjsko delo na področju gledališke, filmske in televizijske režije
    Janez Bernik za likovne stvaritve v zadnjih letih
    Mile Korun za režije v slovenskih gledališčih
    Filip Kumbatovič Kalan za življenjsko delo na področju leposlovja, esejistike in teatrologije
    Majda Potokar za igralske stvaritve v Drami SNG v Ljubljani
    Gabrijel Stupica za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja
    Dane Zajc za pesniško in dramsko delo

1982

    Zdenko Kalin za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja
    Vilma Bukovec za življenjsko delo na področju opernega pevskega poustvarjanja
    Ciril Zlobec za pesniško zbirko Glas

1983

    Mira Mihelič za življenjsko delo
    Primož Ramovš za življenjsko delo
    Slavko Tihec za kvalitetne inovacije v kiparstvu in posebej za ustvarjalno nove rešitve spomenikov NOB

1984

    Oton Jugovec za dosežke v arhitekturi
    Tone Pavček za pesniško zbirko Dediščina
    Vitomil Zupan za literarno delo

1985

    Polde Bibič mojster slovenskega igralstva in slovenske umetniške besede
    Ivan Minatti za liriko, zbrano v knjigi Prisluškujem tišini v sebi
    Vilko Ukmar za življenjsko delo (skladatelj)

1986

    Marjan Pogačnik za življenjsko delo
    Dominik Smole za dramski opus
    Gregor Strniša za zaokrožen pesniški opus

1987

    Miloš Bonča za življenjsko delo
    Boris Cavazza za vlogo Doktorja v Velikem briljantnem valčku, Dantona v drami Dantonov primer in Stavrogina v dramatizaciji Besov
    Pavle Zidar za pripovedne stvaritve

1988

    Janez Boljka za življenjsko delo
    Marjana Lipovšek za vrhunske umetniške dosežke
    Andrej Hieng za prozni in dramski opus
    Borut Košnjek za slikarsko delo

1989

    Alenka Bartl za življenjsko delo
    Mojmir Lasan za vloge v klasičnih in sodobnih baletih
    Rudi Šeligo za dramska in prozna dela

1990

    Dušan Jovanović za dramski in režijski opus v zadnjih letih
    Drago Tršar za življenjsko delo

1991

    Jakob Jež za življenjsko delo
    Zoran Mušič za življenjsko delo
    Marjan Rožanc za življenjsko delo

1992

    Uroš Krek za življenjsko delo
    Boris Pahor za življenjsko delo

1993

    Drago Jančar za pripovedna, dramska in esejistična dela
    Milena Zupančič za vloge, odigrane v slovenskih gledališčih in filmih

1994

    Andrej Jemec za dosedanji slikarski opus
    Lojze Lebič za dosedanje skladateljsko delo

1995

    Matjaž Klopčič za filmski opus
    Alojz Rebula za literarni opus

1996

    Veno Taufer za literarni opus
    Vojko Vidmar za življenjsko delo

1997

    Emerik Bernard za vrhunske dosežke v likovni umetnosti
    Niko Grafenauer za literarni opus

1998

    Meta Hočevar za gledališki opus
    Saša Vuga za literarni opus, še posebej za roman Opomin k čuječnosti

1999

    Alojz Srebotnjak za življenjsko delo
    Tomaž Šalamun za pesniški opus

2000

    Svetlana Makarovič za pesniški opus (nagrado simbolno zavrnila, sprejela je samo denarni del)
    Marko Rupnik za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater v Vatikanu

2001

    Gustav Gnamuš za slikarski opus

2002

    Vinko Globokar za življenjsko delo
    Milan Jesih za pesniški opus

2003

    Vojteh Ravnikar za arhitekturni opus
    Zlatko Šugman za igralski opus

2004

    Florjan Lipuš za literarni opus

2005

    Bogdan Borčič za življenjsko delo
    Irena Grafenauer za vrhunsko glasbeno poustvarjalnost

2006

    Milan Dekleva, za življenjsko pesniško in pisateljsko delo.
    Karpo Godina, za življenjsko delo pri filmskem ustvarjanju.

2007

    Janez Matičič, skladatelj
    Radko Polič - Rac, dramski in filmski igralec

2008

    Janez Gradišnik, za življenjsko delo na področju književnosti, književnega prevajanja, pisateljevanja in jezikoslovstva
    Miljenko Licul, za obsežen ustvarjalni opus na področju oblikovanja

2009

    Štefka Drolc, za življenjsko delo v gledališču in na filmu
    Zmago Jeraj, za življenjsko delo v slikarstvu

2010

    Mateja Rebolj, plesalka
    Kostja Gatnik, ilustrator

2011

    Miroslav Košuta, pesnik, dramatik in prevajalec
    Anton Nanut, dirigent

2012

    Jože Snoj, pesnik
    Matjaž Vipotnik, oblikovalec

2013

    Marlenka Stupica, slikarka
    Zorko Simčič, pisatelj

2014

    Pavle Merkù, skladatelj
    Vladimir Kavčič, pisatelj

Copyright© 2007-2019 MKI Gostovanje Dolher