Search
Search

Katalog informacij javnega značaja

aziv in sedež javnega zavoda Mestna knjižnica Izola – Biblioteca civica di Isola
Ulica Osvobodilne fronte 15 – Via del Fronte di Liberazione 15
6310 Izola – Isola
Odgovorna oseba Marina Hrs, direktorica 

(marina.hrs@guest.arnes.si)

Datum prve objave kataloga  
Datum zadnje spremembe  
Spletni naslov kataloga Katalog je dostopen na uradni spletni strani Mestne knjižnice Izola https://www.izo.sik.si v elektronski obliki, vse objavljene informacije je mogoče natisniti.
Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna v tajništvu knjižnice v času uradnih ur.
    

 

 2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

 2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja javnega zavoda Javni zavod Mestna knjižnica Izola izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema zlasti: 

 • izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

  

 2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Marina Hrs, direktorica,
Ulica Osvobodilne fronte 15 – Via del Fronte di Liberazione 15, 6310 Izola – Isola
Tel.: 05/66 31 285, Faks: 05/66 31 281 E-naslov: marina.hrs@guest.arnes.si
  

 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

  Vsi zakonski in podzakonski predpisi dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – Knjiga in knjižničarstvo
  

 2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

    

 

  

 2.e Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Katalog storitev
 • Izposoja knjižničnega gradiva
 • Premične zbirke
 • Prireditve in dejavnosti za mlade
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Učni center – center za vseživljenjsko učenje v knjižnici
 • Študijski krožki
 • Točke VŽU
 • Dostop do E-revij
 • Informacijsko opismenjevanje
 • Obiski knjižnice
  

 2.f  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih Evidenca oseb, vpisanih v Mestni Knjižnici Izola, na podlagi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001).
  Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov: 

 • Predšolski otroci
 • Osnovnošolci
 • Srednješolci
 • Študenti
 • Zaposleni
 • Zaposleni v matični ustanovi
 • Upokojenci
 • Samostojni podjetniki
 • Kmetje
 • Svobodni poklici
 • Gospodinje
 • Vojaki
 • Nezaposleni 
 • Tuji državljani 
 • Ostali 
 • Pravne osebe – zunanje ustanove  
  Evidenca vsebuje naslednje podatke: 

 • Priimek in ime
 • Datum rojstva
 • Ulica in hišna številka stalnega bivališča
 • Poštna številka, kraj
 • Občina
 • Telefon
 • Ulica in hišna številka začasnega bivališča
 • Poštna številka, kraj
 • Občina
 • Telefon
 • E-pošta
 • Občina šole/zaposlitve
 • Ime in priimek starša/skrbnika (za člana, ki še ni dopolnil 18. leta)
 • Datum vpisa
 • Podpis
  

 2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Seznam zbirk Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
Gradivo, nabavljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo  20132014, 2015201620172018201920202021, 2022
Projekti bralne kulture, ki jih izvaja Mestna knjižnica Izola in jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Primorci beremo, Bralni klub Kira knjiga, Rastem s knjigo
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Uprava
Direktorica
Marina HrsTajništvo
Aleksandra PirihRačunovodstvo
Računovodski servisDelo s knjižničnimi gradivi, delo z uporabniki in informacijski servisi:

 • Gregorič Erika
 • Kaligarič Nives
 • Kromar Darja
 • Krstič Tamara
 • Mikičič-Modrušan Elena
 • Pahor Špela
 • Andrej Pavlič
 • Požeš Doris 
 • Runko Milena
 • Špik Damjana
Organigram zavoda Svet zavoda za obdobje 2018 – 2022 

 • Saša Glavaš – član
 • Darja Kromar – predsednica Sveta zavoda
 • Valdi Morato
 • Nives Kaligarič – članica
 • Bruno Orlando – član
 • Nana Povšič Ružič
  

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

 

Opis dostopa Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Mestne knjižnice Izola. Za dostop je potreben internetni brskalnik. 

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu Mestne knjižnice Izola v času uradnih ur.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 155/03)