Search
Search

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

 
 
 
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (15. in 16. člen UL RS, št. 29/03) in na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS 94/07), je Svet knjižnice na svoji seji, dne 21.12.2023 sprejel 
 
 
PRAVILNIK 
O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA 
MESTNE KNJIŽNICE IZOLA
 
(uvod)
1. člen 
 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju Pravilnik) ureja odnose med Mestno knjižnico Izola (v nadaljevanju knjižnica) in fizičnimi osebami kot uporabniki  njenih storitev ter pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev. Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih podatkov, o varstvu in zdravju pri delu, o pravici informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.
 
Prostori knjižnice so pod videonadzorom, ki ga ureja Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v knjižnici.
 
Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
(poslanstvo in etika)
2. člen
 
Knjižnica  pri izvajanju svoje dejavnosti uveljavlja načelo, da je prost in neomejen dostop do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij  temelj za razvoj posameznika in demokratične družbe (Manifest o splošnih knjižnicah, UNESCO 1994). 
Knjižnica v skladu s svojimi možnostmi zagotavlja uporabnikom kakovost, dostopnost, učinkovitost ter raznovrstnost storitev.
 
Odnos knjižničarjev in drugih zaposlenih v knjižnici do uporabnikov knjižnice temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju. Enako ravnanje pričakujejo tudi zaposleni od uporabnikov.
 
Knjižničarji  nasprotujejo vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno neutemeljenih omejitev pri pridobivanju in posredovanju informacij. 
 
 
(jezik poslovanja)
3. člen
 
Jezik poslovanja knjižnice je slovenski in italijanski. Kot knjižnica na narodnostno mešanem območju zagotavljamo italijansko govorečim uporabnikom pri izvajanju storitev sporazumevanje v italijanskem jeziku. 
 
(obratovalni čas)
4. člen
 
Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice in je naveden v prilogi tega Pravilnika.
 
(cenik knjižnice)
5. člen
 
Cenik knjižnice in vse ostale priloge so dodatek tega Pravilnika, ki jih prvič sprejme skupaj s Pravilnikom svet knjižnice. Popravki cen v ceniku in vsebin prilog se ne štejejo za spremembo Pravilnika in jih sprejme direktor. Svet knjižnice na zadnji seji v letu cenik in vsebine prilog ažurira, med letom pa popravke sprejema direktor.
 
(osnovne knjižnične storitve)
6. člen
 
Osnovne knjižnične storitve so:
• vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihova uporaba
• uporaba javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov
• dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti 
• posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva
• izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom
• medknjižnična izposoja
• usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice
• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice
• seznanjanje z novostmi v knjižnici 
• preslikovanje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice
• rezerviranje knjižničnega gradiva
• uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom
• dostop do svetovnega spleta
• dostop do dejavnosti in prireditev
 
 
(brezplačne osnovne storitve)
 
Brezplačne osnovne storitve knjižnice so: 
• dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo v čitalnico in na dom
• seznanjanje z novostmi
• rezerviranje gradiva
• dostop in uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti
• dostop in uporabo zakupljenih podatkov zbirk in drugih informacijskih virov- v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja
• knjižnica nudi pomoč pri uporabi javnih katalogov in posreduje vsaj enostavne informacije o gradivu in iz  gradiva, ki je v lasti knjižnice in do katerega ima knjižnica dostop. Enostavna informacija je tista, ki jo knjižničar pridobi z uporabo enega informacijskega vira
• knjižnica informira uporabnike o svojem poslovanju in organiziranosti ter jih seznanja z načini uporabe knjižničnega gradiva, informacijskih virov in storitev tako, da omogoča javno dostopnost internega pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in izdaja informativne publikacije v tiskani in elektronski obliki
• knjižnica zagotavlja usposabljanje uporabnikov tako, da lahko ti samostojno poiščejo informacije o gradivu, ki ga ima knjižnica in o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop
• uporabljajo vzajemni katalog in druge kataloge knjižnice
• uporabljajo tehnične pripomočke, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice
• knjižnica omogoča uporabnikov brezplačno uporabo elektronske pošte
• knjižnica organizira prireditve, s katerimi promovira svoje knjižnične zbirke in svoje prireditve. Uporabnikom omogoča prost vstop na te prireditve. 
 
 
 (knjižnična zbirka)
7. člen
 
Mestna knjižnica Izola je splošna knjižnica, ki ima gradivo za otroke in mladino ter odrasle v prostem pristopu. 
Gradivo knjižnice je urejeno po načelu UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) in strokovnih priporočilih.
Knjižnica oblikuje tudi referenčno, domoznansko zbirko in zbirko periodičnih publikacij, ki se praviloma uporabljajo le v knjižnici.
Starejše številke periodičnih publikacij (razen zadnje), knjižnica izposoja tudi na dom.
Knjižnica lahko za posamezno dragoceno gradivo določi tudi posebna pravila uporabe.
 
 
(knjižnični katalog)
8. člen
 
Knjižnično gradivo je strokovno obdelano in  informacijsko dostopno v lokalnem računalniškem katalogu. Lokalni  računalniški katalog je dostopen tudi na spletni strani knjižnice (http://www.izo.sik.si) in na spletni strani  knjižničnega informacijskega sistema (http://cobiss.izum.si/).  
Katalog nudi bibliografske informacije, informacijo o fizični dostopnosti gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano), lokacijo in status gradiva (izposoja na dom, izposoja le v knjižnici, ipd.).
 
(uporabniki in člani knjižnice)
9. člen
 
Uporabniki knjižnice so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. 
 
Samo člani knjižnice si lahko izposodijo gradivo na dom in imajo prednost pri drugih uslugah (fotokopiranje, računalniške usluge). 
 
Storitve, kot so npr. enostavne informacije, fotokopije knjižničnega gradiva, uporaba računalnika, obisk prireditev, niso  vezane na članstvo.
Član knjižnice se je dolžan ob uporabi storitev knjižnice identificirati  z izkaznico, uporabnik pa z veljavnim osebnim dokumentom.  
 
 
(članstvo, včlanitev, izbris)
10. člen
 
Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki osebno, v prostorih knjižnice  izpolni in podpiše vpisnico ter predloži veljavni osebni dokument s sliko ali s spletnim vpisom preko spletne strani knjižnice (COBISS+, Moja knjižnica). Navodila za spletni vpis so objavljena na spletni strani knjižnice.
 
Otroci do dopolnjenega 15. leta starosti se vpisujejo ob prisotnosti enega od staršev ali skrbnika, ki predloži svoj in otrokov osebni dokument in podpiše vpisnico. Mladostniki od 15. do 18. leta starosti se lahko vpisujejo samostojno, če predložijo svoj osebni dokument in podpišejo vpisnico. Za izpolnjevanje njihovih obveznosti do knjižnice odgovarjajo starši ali skrbniki.
 
Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba, ki za izposojo gradiva pisno pooblasti največ eno osebo, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice. Ob izposoji se mora identificirati tudi z osebnim dokumentom. 
S podpisom vpisnice se član obveže, da bo uporabljal knjižnično gradivo in storitve knjižnice v skladu s tem Pravilnikom.
 
Člani knjižnice v skladu z veljavnim cenikom knjižnice plačujejo letno članarino, ki zapade v plačilo najkasneje ob drugem obisku oziroma izposoji gradiva v tekočem letu.
Knjižnica lahko zaračuna tudi drugo nadomestilo za pokritje dodatnih stroškov, ki niso zajeti v okviru financiranja javne službe.
 
Vrsta in višina prispevkov je razvidna iz cenika knjižnice, ki je priloga tega Pravilnika. 
Član lahko terjatve poravna tudi s spletnim plačilom v sklopu storitve COBISS+, Moja knjižnica. Navodila so objavljena na spletni strani knjižnice.
 
Knjižničar ob vpisu člana seznani z osnovno ureditvijo gradiva v knjižnici, z osnovnimi pravili uporabe knjižnice ter s tem Pravilnikom.
 
Članstvo v knjižnici velja do preklica. Če letna članarina ni poravnana, članstvo miruje. Oseba, ki ne želi biti več član knjižnice, lahko s pisno izjavo zahteva izbris svojih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri čemer predloži osebni dokument s sliko. Izpis iz evidenc je možen pod pogojem, da je uporabnik poravnal vse svoje obveznosti do knjižnice. 
 
 
(članska izkaznica)
11. člen
 
Član si lahko izposoja knjižnično gradivo ali uporablja druge storitve knjižnice le s člansko izkaznico. Članska izkaznica ni prenosljiva na drugega uporabnika.
 
Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva od obiskovalca dokazilo dodatne identifikacije. Če ugotovi kršitev tega določila, lahko kršitelju odvzame izkaznico.  
Član izposojenega gradiva ne sme izposojati naprej, saj je zanj vedno odgovoren sam.
Izgubo članske izkaznice mora lastnik takoj sporočiti knjižnici
Strošek izgubljene izkaznice je določen s cenikom.
 
 
(spremembe osebnih podatkov članov)
12. člen
 
O spremembi podatkov, ki so bili posredovani ob vpisu (npr. sprememba bivališča, priimka, ipd), je član dolžan sproti obveščati knjižnico. Kadar je za spremembo osebnih podatkov potrebno zamenjati izkaznico, stroške zamenjave krije član knjižnice.
 
 
(evidentiranje izposoje)
13. člen
 
Praviloma si lahko člani izposodijo največ deset enot knjižničnega gradiva.  
Ob evidentiranju izposoje dobi član tiskan izpis s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Član je dolžan preveriti, ali izpis ustreza dejanskemu stanju. Kasnejše pripombe ne bodo upoštevane. 
Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti. Ob poravnavi denarnih terjatev dobi član tudi potrdilo o vplačilu. 
 
V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko člani gradivo samo vračajo.
 
 
(izpis transakcij članov in izpis zadetkov iz Cobissa)
14. člen
 
Član lahko naroči poseben izpis podatkov o transakcijah na njegovi članski izkaznici, in sicer tako, da pisno zaprosi za izpis in se ob tem identificira z osebno izkaznico ali drugim veljavnim osebnim dokumentom. Izpis se opravi v enem samem izvodu. Cena storitve izpisa je določena v ceniku.
 
 
(roki izposoje gradiva)
15. člen
 
Rok izposoje  je: 
• za monografije, ki se izposojajo na dom – 21 dni
• za bralnike za elektronske knjige – 21 dni
• za gradivo za bralno značko in domače branje, ki se izposoja na dom – 14 dni
• za periodiko, ki se izposoja na dom  – 7 dni
• za zgoščenke in DVD, ki se izposojajo na dom – 21 dni
 
Knjižnični delavci imajo pravico omejiti rok izposoje v primeru povečanega povpraševanja po določenem  gradivu in ga ni mogoče podaljšati.
 
Izjemoma se lahko članom enkrat letno na njegovo posebno prošnjo in le v primeru daljše upravičene odsotnosti, nepredvidenega bolniškega dopusta, službenega potovanja ali drugih izrednih dogodkov, odobri daljšo izposojevalno dobo za vse gradivo.
 
 
(podaljševanje gradiva)
16. člen
 
Rok izposoje se lahko podaljša le enkrat, vendar le, če po gradivu ni povpraševanja oz. če gradivo  ni rezervirano. 
 
Gradiva ni mogoče podaljšati v naslednjih primerih:
• če je gradivo za bralno značko oz. domače branje,
• če je rezervirano
• če je knjižnica že poslala pisni opomin
• v primeru neporavnanih obveznosti
 
S podaljšanjem gradiva se člani izognejo plačilu zamudnine. Knjižnica omogoča podaljšanje roka izposoje na več načinov:
 
• osebno ob obisku knjižnice,
• telefonsko, v času, ko je knjižnica odprta za uporabnike,
• preko interneta s pomočjo gesla za podaljševanje v spletni storitvi COBISS+,
            Moja knjižnica
 
 
(rezervacija gradiva)
17. člen
 
Gradivo, ki si ga član želi izposoditi na dom ali v knjižnici in  je trenutno izposojeno,   je mogoče rezervirati,  in sicer osebno, telefonsko oz. preko interneta. Rezervirano in naročeno gradivo čaka člana 3 delovne  dni  po tem, ko je bil obveščen po telefonu. 
V kolikor član rezerviranega gradiva kljub telefonskemu obvestilu na dom ne prevzame, mu knjižnica zaračuna rezervacijo po ceniku. 
 
(zamudnina)
18. člen
 
Član je dolžan izposojeno gradivo vrniti v okviru izposojevalnih rokov, sicer mu knjižnica  zaračuna  zamudnino od prvega dneva prekoračitve izposojevalnega roka do datuma vračila za vsako enoto gradiva na dan po veljavnem ceniku.
 
Za vračilo gradiva je na voljo tudi knjigomat, ki se nahaja pred vhodom v knjižnico in deluje neprekinjeno 24ur na dan, vse dni v letu.
 
(opomini)
19. člen
 
Če član  po poteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica po sedmih delovnih dneh pošlje prvi opomin. Drugi, tretji in četrti opomin si sledijo za vse gradivo v razmiku 21 dni. 
Stroški opominov se seštevajo.
Če član kljub številnim opominom ne vrne knjig oz. ne poravna nastalih obveznosti, ima to za posledico mirovanje članskih pravic, dokler vse obveznosti niso poravnane.
 
 
(poškodovano oz. izgubljeno gradivo)
20. člen
 
Pred prevzemom izposojenega gradiva je član dolžan gradivo pregledati in opozoriti knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sam odgovarja za škodo.
Člani knjižnice (oz. njihovi zakoniti zastopniki)  so knjižnici materialno odgovorni za izposojeno gradivo in za primerno uporabo knjižnične opreme. Če gradivo izgubijo, poškodujejo ali poškodujejo opremo, so dolžni knjižnici povrniti nastalo škodo. 
Morebitno škodo na gradivu oceni vodja oddelka. 
 
Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik praviloma  nadomesti z  enakim novim.
 
Če gradiva ni mogoče nadomestiti (kupiti na trgu), se nadomestilo določi z  višino cene novega enakovrednega na tržišču, gradivu, ki ima za knjižnico posebno vrednost se odškodnina določi na osnovi trikratne povprečne cene knjižničnega gradiva. Član poleg odškodnine za izgubljeno gradivo plača tudi  stroške ponovne strokovne obdelave in opreme gradiva po ceniku. 
 
 
(preslikovanje gradiva)
21. člen
 
Knjižnica preslikuje le gradivo, ki je last knjižnice in pri tem upošteva zakonska določila zakona o avtorskih pravicah. 
Kopiranje je možno naročiti najpozneje eno uro pred zaprtjem  knjižnice. 
V primeru, da kopiranje presega 20 strani, je fotokopije mogoče prevzeti naslednji dan. 
 
 
(obnašanje v knjižničnih prostorih)
22. člen
 
Člani so se dolžni ravnati po tem Pravilniku, tako da:
 
• se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino); za predšolske otroke  pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci
• odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom
• upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici
• ne uporabljajo mobilnih telefonov
• ne vstopajo z rolkami
• ne vstopajo v spremstvu domačih živali
• v prostorih knjižnice ne kadijo
• v  knjižnici ni dovoljeno uživanje hrane in pijače, razen če je za to posebej namenjen prostor v knjižnici
• upoštevajo navodila požarnega reda
• ne vstopajo v delovna območja zaposlenih
• se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice, razen v primeru organiziranih prireditev
 
Knjižnica (ne glede na starost uporabnikov) za pregledovanje vsebin na svetovnem spletu ne odgovarja. 
Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.
 
 
(evidentiranje uporabe čitalnice in računalniške opreme)
23. člen
 
Član se mora pred uporabo čitalniških in računalniških uporabniških mest v knjižnici  identificirati  s člansko izkaznico, ki jo v času uporabe odloži na izposojevalni pult. Uporabnik, ki ni včlanjen, se identificira z osebnim dokumentom.
Knjižnica vodi sprotno evidenco o zgoraj navedenih uporabnikih in članih.
 
 
(uporaba gradiva v knjižnici)
24. člen
 
Člani/uporabniki lahko uporabljajo čitalnico in uporabniška mesta v knjižnici  za prebiranje periodike,  študij oz. izposojo in uporabo gradiva v  knjižnici ter dostopanje do kataloga knjižnice in vzajemnega kataloga . 
 
Gradivo v domoznanski in periodični zbirki ter priročniki in drugo referenčno gradivo je uporabnikom in članom na voljo le za izposojo in uporabo v knjižnici. Uporabnik mora tako izposojeno gradivo vrniti na mesto, kjer je bilo gradivo postavljeno, oziroma knjižničarju, ki mu ga je  dostavil. 
 
(uporaba računalniške opreme)
25. člen
Uporaba računalnika za dostop do interneta je časovno omejena  na  1 uro. Za člane knjižnice je uporaba računalnika brezplačna. Višina prispevka uporabnikov je navedena v ceniku. Termin za  uporabo je možno predhodno rezervirati.
Tiskanje oz. prenos podatkov na CD je možno le z CD-jem, ki ga član dobi v knjižnici. Višina prispevkov za tiskanje oz. cena CD-ja , je navedena v ceniku.
 
Pri uporabi računalnikov morajo uporabniki upoštevati pisna navodila ob računalnikih in navodila  knjižničarjev.
 
 
(kršitve pri uporabi računalnika)
26. člen
 
Za nedopustno uporabo računalnika se šteje:
 
• ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko vsebino;
• masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM);
• uporaba omrežja Internet za komercialne namene;
• uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
• uporaba programske opreme za  računalniške igrice;
• uporaba nelegalne programske opreme;
• uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja
 
 
(učni center – center za vseživljenjsko učenje v knjižnici)
27. člen
 
V učnem centru, centru za vseživljenjsko učenje, potekajo priprava, organizacija in neformalno učenje in izobraževanje za vse ciljne skupine.
 
Uporabnikom/članom knjižnica omogoča tudi brezplačno uporabo računalniške strojne in programske opreme ter programov za učenje ipd. Praviloma je potrebno predhodno rezervirati datum in uro učenja, oz. je uporaba opreme in programov mogoča takoj, če termin ni rezerviran.
 
 
(medknjižnična izposoja)
28. člen
 
Knjižnica gradivo, ki ga sama nima, na prošnjo člana, priskrbi iz drugih knjižnic. Praviloma  naroča knjižnica medknjižnično le strokovno literaturo. Gradivo drugih knjižnic se izposoja v skladu z njihovimi pogoji.  
Stroške medknjižnične izposoje krijejo člani. 
 
 
(sooblikovanje knjižnične ponudbe)
29. člen
 
Člani in drugi uporabniki knjižnice imajo pravico do sooblikovanja knjižnične ponudbe preko svojih predstavnikov v svetu knjižnice. 
Svoje predloge, pohvale, pripombe oz. pritožbe lahko sporočijo vodji oddelka oz. zapišejo v Knjigo predlogov, pohval in pripomb in pritožb ali preko elektronske pošte na naslov  knjiznica.izola@guest.arnes.si.
V primeru nesporazuma se ima član pravico pisno pritožiti direktorju knjižnice. Na pisno podane pritožbe knjižnica odgovarja v pisni obliki.
 
 
(končne določbe)
30. člen
 
Uporabniki in člani so s tem Pravilnikom seznanjeni, ko je le-ta dostopen javnosti na spletni strani knjižnice in na informacijskem oz. izposojevalnem pultu. 
 
 
31. člen
 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
Mestne knjižnice Izola je bil sprejet dne 21.12.2023, uporabljati pa se začne dne 1.1.2024. S tem dnem preneha veljati Pravilnik Mestne knjižnice Izola z dne 8.12.2022.
 
 
Številka:  274-010/23
Datum:    21.12.2023             
Predsednica sveta    
Mestne knjižnice Izola 
 
Erika Gregorič, l. r.